Εξειδικευμένοι

Τεχνίτες

Γραπτή Εγγύηση

Εργασιών

Άμεση

Εξυπηρέτηση

Προσωπική

Επαφή

Εξειδικευμένοι

Τεχνίτες

Γραπτή Εγγύηση

Εργασιών

Άμεση

Εξυπηρέτηση

Προσωπική

Επαφή
οροι

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Προοίμιο

 1. Η ΦΙΛΗΣGlass® (εφεξής αναφέρεται ως «εμείς») λειτουργεί διαδικτυακά μια ιστοσελίδα για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αντικατάσταση, επισκευή και τοποθέτηση κρυστάλλων οχημάτων (εφεξής αναφερόμενων ως η «Υπηρεσία»), συμπεριλαμβανομένων όλων των κειμένων, περιεχόμενων, πληροφοριών και στοιχείων (εφεξής αναφερόμενων ως «Περιεχόμενο») που διατίθενται στην ιστοσελίδα αυτή (www.filisglass.com) και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα δημιουργήθηκε μέσω της Υπηρεσίας (εφεξής αναφερόμενων ως «Ιστοσελίδα») και παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, η οποία υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής αναφερόμενη ως η «Συμφωνία»).
 2. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή εγγραφή σε αυτή, συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της Συμφωνίας και της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΦΙΛΗΣGlass®.
 3. Η ΦΙΛΗΣGlass® διατηρεί το δικαίωμα να αναβαθμίζει ή να τροποποιεί την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ως άνω τροποποίηση ή αναβάθμιση συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτής.
 4. Η ΦΙΛΗΣGlass® ενθαρρύνει τους χρήστες της Ιστοσελίδας να διαβάσουν προσεκτικά τη Συμφωνία και να ελέγχουν το περιεχόμενό των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας, μπορεί να βρεθεί στο www.filisglass.com/οροι
 1. Άδεια χρήσης:

1.1. Δια της παρούσης και, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, χορηγείται δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας. Επιτρέπεται η λήψη και / ή εκτύπωση του Περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και μη εμπορική ή κερδοσκοπική χρήση (εφεξής αναφερόμενες ως οι «Επιτρεπόμενες χρήσεις»), εφόσον το Περιεχόμενο δεν είναι τροποποιημένο καθ’ οιονδήποτε τρόπο και όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι σχετικές ενδείξεις δικαιούχων π.χ πνευματικής ιδιοκτησίας, βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ διατηρούνται ανέπαφα.

1.2. Συμφωνείται ρητώς το Περιεχόμενο να χρησιμοποιείται νομίμως και μόνο για τις Επιτρεπόμενες χρήσεις. Οιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου δεν επιτρέπεται. Γίνεται αποδεκτό ότι η χρήση της Υπηρεσίας και οι Επιτρεπόμενες χρήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο με ευθύνη του χρήστη αυτής, ότι κάθε υλικό ή / και λήψη δεδομένων που επιτυγχάνεται με την χρήση της Υπηρεσίας και με την μορφή των Eπιτρεπόμενων χρήσεων γίνεται κατά την κρίση του χρήστη και με αποκλειστική ευθύνη αυτού.

1.3. Απαγορεύεται ρητώς να δοθεί άδεια για να ανατυπωθεί ή ηλεκτρονικά, ή με άλλο τρόπο αναπαραχθεί οποιοδήποτε έγγραφο ή τα γραφικά εν όλω ή εν μέρει της Ιστοσελίδας, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν των Επιτρεπόμενων χρήσεων, εκτός αν υφίσταται προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την ΦΙΛΗΣGlass® ή τον εκάστοτε δικαιούχο (δικαιούχους) των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων.

1.4. Περαιτέρω, απαγορεύεται ρητώς η πώληση, μεταπώληση, τροποποίηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση του πλαισίου ή η δημιουργία παράγωγων έργων αυτού ή άλλως η εκμετάλλευση για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτής, με εξαίρεση τα κατωτέρω αναφερόμενα για το περιεχόμενο των μελών, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΦΙΛΗΣGlass®.

 

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων:

2.1. Η ΦΙΛΗΣGlass® σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας. Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα και δια της προσβάσεως σε αυτή (Ιστοσελίδα) οι χρήστες την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και δεσμεύονται από αυτή.

2.2. Η ΦΙΛΗΣGlass® εγγυάται για τον κάθε χρήστη ξεχωριστά σχετικά με την χρήση και διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, ότι αυτή θα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τους σκοπούς της ΦΙΛΗΣGlass® που αφορούν τον ίδιο. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα όλων των στοιχείων που παρέχουν οι χρήστες, η ΦΙΛΗΣGlass® υιοθετεί τις ακόλουθες αρχές εχεμύθειας:

 • Η Ιστοσελίδα συλλέγει μόνο τα στοιχεία που η ΦΙΛΗΣGlass® θεωρεί σχετικά και απαραίτητα, προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες της προς τους χρήστες.
 • Ο χρήστης δηλώνει πως συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στη διαβίβαση των στοιχείων του από την ΦΙΛΗΣGlass® στα νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με αυτήν.
 • Η ΦΙΛΗΣGlass® διατηρεί συστήματα ασφαλείας σχεδιασμένα να αποτρέψουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε στοιχεία των χρηστών από οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένου και του μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού της.
 • Το προσωπικό της ΦΙΛΗΣGlass® που έχει εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα στοιχεία των ΧΡΗΣΤΩΝ υποχρεούται ειδικώς σε εχεμύθεια.
 • Δεσμευμένη από τις ανωτέρω αρχές, η ΦΙΛΗΣGlass® βεβαιώνει ότι θα σεβαστεί την εγγενή εμπιστοσύνη, με την οποία την τιμά ο χρήστης.
 1. Έκταση Ευθύνης της ΦΙΛΗΣGlass®:

3.1. Η ΦΙΛΗΣGlass® δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις ή ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση του Περιεχομένου. Παρόλο που η ΦΙΛΗΣGlass® ενημερώνει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας σε τακτά χρονικά διαστήματα, πρέπει να επισημανθεί ότι ορισμένες από τις πληροφορίες μπορεί να είναι ετεροχρονισμένες ή / και μπορεί να περιέχουν λάθη.

3.2. Ειδικότερα η ΦΙΛΗΣGlass® δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου, του λογισμικού, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων (links), ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου της Ιστοσελίδας.

3.3. Η Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά και επομένως οι κηδεμόνες αυτών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους.

 1. Περιορισμός ευθύνης ΦΙΛΗΣGlass®

4.1. H Ιστοσελίδα υπόκειται στη διαχείριση της ΦΙΛΗΣGlass®, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Ελλάδα) και προορίζεται για χρήστες, που είναι κάτοικοι Ελλάδος. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το Περιεχόμενο αυτής μπορεί να μην είναι νόμιμη για πρόσωπα που διαμένουν σε χώρες εκτός Ελλάδας. Σε αυτή την περίπτωση, εάν ο χρήστης αποφασίσει την πρόσβαση και χρήσης της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου αυτής ενώ διαμένει εκτός Ελλάδας, το πράττει με δική του ευθύνη και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

4.2. Η ΦΙΛΗΣGlass® καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των διακομιστών (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

4.3. Σε καμία περίπτωση η ΦΙΛΗΣGlass® δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής, φύσης ούτε για τυχόν οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από χρήστες ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.4. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ΦΙΛΗΣGlass® αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή υπονοούμενες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται, αυτές οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

4.5. Η ΦΙΛΗΣGlass® δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του διαδικτυακού της τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ΦΙΛΗΣGlass® δεν εγγυάται ότι ο παρόντας διαδικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος σχετικός μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών ή/και των πελατών της ΦΙΛΗΣGlass®, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

4.6. Ο χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΦΙΛΗΣGlass®και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο), την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των οποίων έχει ο χρήστης. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια του εξοπλισμού του με τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΦΙΛΗΣGlass®.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

5.1. Γίνεται αποδεκτό ότι το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εκτός του μέρους που αποστέλλεται από τους χρήστες αυτής, παρέχεται είτε από την ΦΙΛΗΣGlass®, είτε από δικαιοπαρόχους της, συγγραφείς, προγραμματιστές, πωλητές και μέλη της (στο εξής αναφερόμενοι ως «Τρίτοι Παροχείς») και τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην ΦΙΛΗΣGlass® ή στους Τρίτους Παροχείς.

5.2. Τα στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται ρητώς η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας, απομίμηση αυτών ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, «φόρτωση», ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΦΙΛΗΣGlass®.

5.3. Όλα τα ονόματα προϊόντων, ονόματα εταιρειών, τα σήματα, τα λογότυπα και τα σύμβολα αυτών δύνανται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5.4. Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τα κείμενα, αρχεία, εικόνες, φωτογραφίες, έργα των δημιουργών ή άλλων υλικών τα οποία ο χρήστης αναρτά στην Ιστοσελίδα, είτε ως οικοδεσπότης ή επισκέπτης (στο εξής αναφερόμενα ως «Περιεχόμενο των Μελών»), η ΦΙΛΗΣGlass® δεν διεκδικεί δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Μετά την ανάρτηση του Περιεχομένου των Μελών στην Ιστοσελίδα, ο χρήστης θα συνεχίσει να διατηρεί την κυριότητα του εν λόγω περιεχομένου.

5.5. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το Περιεχόμενο των Μελών, το οποίο είναι ανηρτημένο διαμέσου του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα, και δηλώνει ότι του ανήκει οιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί διαμέσου του λογαριασμού του στην Ιστοσελίδα ή άλλως έχει το δικαίωμα να αναρτήσει τέτοιου είδους περιεχόμενο και να χορηγήσει την άδεια που προβλέπεται στο παρόν τμήμα, καθώς και ότι η ανάρτηση του ανωτέρω περιεχομένου από τον χρήστη στην Ιστοσελίδα, δεν παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα, εκδοτικά δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, συμβατικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

5.6. Ωστόσο, ο δημιουργός έργου και εν γένει κάθε χρήστης που εισάγει ή αναρτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο τμήμα του Περιεχομένου παραχωρεί στην ΦΙΛΗΣGlass®, άδεια ισχυρή καθ’ όλη τη διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου η ΦΙΛΗΣGlass® να ασκεί τα δικαιώματα στο έργο, όπως κατωτέρω:

 • Να αναπαράγει το έργο, να ενσωματώνει το έργο σε ένα ή περισσότερα συλλογικά έργα και να αναπαράγει το έργο ως ενσωματωμένο σε συλλογικά έργα.
 • Να δημιουργεί και αναπαράγει παράγωγα έργα.
 • Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές/οπτικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής/οπτικής μετάδοσης το έργο, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών ενσωματώσεων σε συλλογικά έργα.
 • Να διανέμει αντίγραφα ή ηχητικές/οπτικές εγγραφές, να παρουσιάζει στο κοινό και να εκτελεί δημοσίως μέσω ψηφιακής ηχητικής/οπτικής μετάδοσης παράγωγα έργα.

5.7. Αν ο χρήστης πιστεύει ότι το έργο του έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ή διαπιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας δικά του ή τρίτων προσώπων οφείλει να ενημερώνει άμεσα την ΦΙΛΗΣGlass® είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@filisglass.com είτε με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΦΙΛΗΣ GLASS A.E.

Υπόψιν : κας Λαζόγλου Αγγελικής

Σερρών 83

104 41 Αθήνα

Τ.: 212 22 28 034

F.: 210 95 30 087

ΑΦΜ: 997622242 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 137253201000

 1. Κανόνες Χρήσης:

6.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας της ΦΙΛΗΣGlass® πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο της ΦΙΛΗΣGlass® σύμφωνα με το νόμο , τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης. .

6.2. Ο χρήστης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν το διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ΦΙΛΗΣGlass®.

6.3. Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε τοποθέτηση ή μετάδοση spam, αναφορών για τις υπογραφές, αλυσιδωτών επιστολών ή επιστολών σχετιζόμενων με τα συστήματα πυραμίδας. Επίσης, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή η μετάδοση οιασδήποτε διαφήμισης και διαφημιστικού υλικού .

6.4. Η ΦΙΛΗΣGlass®δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την ορθότητα/ακρίβεια του Περιεχομένου των Μελών στην Ιστοσελίδα και να το τροποποιεί καταλλήλως, ούτε και δύναται να επικυρώσει/επιβεβαιώσει το εν λόγω Περιεχόμενο.

6.5. Η ΦΙΛΗΣGlass® ενθαρρύνει τους χρήστες να αναφέρουν οιοδήποτε προσβλητικό ή παράνομο περιεχόμενο, και διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την αναμετάδοσή του, και ή να μετακινήσει οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου των Μελών, το οποίο αναρτάται στην Ιστοσελίδα, ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, και χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση προς το χρήστη.

6.6. H ΦΙΛΗΣGlass® διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Να καταγράφει και να αποθηκεύει κάθε επικοινωνία του χρήστη με την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων επικοινωνίας και των ερωτήσεων/απαντήσεων προς τους συνεργάτες της.
 • Να ερευνήσει οποιαδήποτε καταγγελία σε περίπτωση που κάποια επικοινωνία δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους/Προϋποθέσεις Χρήσης και να αποφασίσει σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ή να απαιτήσει την απόσυρση συνδρομής χρήστη.
 • Να αποσύρει συνδιαλέξεις που θεωρούνται προσβλητικές, παράνομες ή ενοχλητικές ή που δεν συμμορφώνονται με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
 • Να διακόψει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χώρο ή σε όλη την Ιστοσελίδα εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.
 1. Σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες (links) και διαφημιστικές ενδείξεις:

7.1. Η Ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους ή διαφημίσεις για ιστοσελίδες που λειτουργούν από άλλα μέρη (εφεξής αναφερομένων ως «Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών»). Οι σύνδεσμοι και οι διαφημίσεις που αφορούν τις Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών προβλέπονται για τη διευκόλυνσή σας και μόνο.

7.2. Η ΦΙΛΗΣGlass® δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων, στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων ή διαφημιστικών ενδείξεων.

7.3. Η ΦΙΛΗΣGlass® ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων Τρίτων Μερών ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη.

7.4. Η προβολή των συνδέσμων ή διαφημίσεων για τις Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών στην Ιστοσελίδα δεν συνεπάγεται για την ΦΙΛΗΣGlass® οιασδήποτε μορφής έγκριση ή αποδοχή εκ μέρους της των υλικών, προϊόντων ή υπηρεσιών που προβάλλονται στις εν λόγω ιστοσελίδες ή οποιαδήποτε σχέση με τους χειριστές τους.

7.5. Απαγορεύεται η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού τόπου προς την Ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΦΙΛΗΣGlass®.

 1. Ψηφοφορίες – Δημοσκοπήσεις

8.1. Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να παράσχει στους χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων ή/και ατόμων που συμμετέχουν στη δημοσκόπηση καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΦΙΛΗΣGlass® για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση.

8.2. Η ΦΙΛΗΣGlass® διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης αυτών των πληροφοριακών δεδομένων και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται η ΦΙΛΗΣGlass® θα αποτελούν πνευματική της ιδιοκτησία.

8.3. Η ΦΙΛΗΣGlass® καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία ή/και δημοσκόπηση και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας ή/και δημοσκόπησης.

 1. Χρήση υπηρεσιών Ιστοσελίδας

9.1. Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας γίνεται μόνο κατόπιν αίτησης του χρήστη. Κατά την επίσκεψή του ο χρήστης απαιτείται να συμπληρώσει φόρμες με προσωπικά δεδομένα στην Ιστοσελίδα προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες της ΦΙΛΗΣGlass®, όπου συμφωνεί με την αποδοχή της παρούσας ότι θα παρέχει έγκυρες και επαρκείς πληροφορίες για την ορθότητα των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος. Η ΦΙΛΗΣGlass® δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα, παραλείψεις ή λανθασμένες πληροφορίες που προκύψουν, συνέπεια μη έγκυρης παροχής δεδομένων που χορηγήσει ο χρήστης μέσω της Ιστοσελίδας.

9.2. Διευκρινίζεται ότι η ΦΙΛΗΣGlass® δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των Πελατών της ή/και των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου της. Ως εκ τούτου, τα προσωπικά δεδομένα που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της ΦΙΛΗΣGlass® προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97 και Ν. 3471/06, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Αποζημίωση:

10.1. Ο χρήστης οφείλει να αποζημιώνει, να υπερασπίζεται και να διατηρεί αβλαβή την ΦΙΛΗΣGlass®, τα στελέχη της, τους διευθυντές της, τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους της, τους φορείς παροχής πληροφοριών, τους συνεργάτες της, τους διαφημιστές και τους προμηθευτές (εφεξής αναφερόμενους ως «Τα Μέρη της ΦΙΛΗΣGlass®»), για όλες τις ζημίες, έξοδα, αποζημιώσεις, συμπεριλαμβανομένων των ευλογών δικηγορικών αμοιβών, που προκύπτουν από (α) την παροχή Περιεχομένου των Μελών, ή (β) από τη χρήση του Περιεχομένου ή της Ιστοσελίδας ή / και (γ) την παραβίαση των όρων της Συμφωνίας, (συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων σε εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο ή της καταχρηστικής συμπεριφοράς) από τον χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του.

10.2. Σε περίπτωση ευθύνη της ΦΙΛΗΣGlass® ή των Μερών της ΦΙΛΗΣGlass®, η συνολική ευθύνη αυτών, εφόσον διαπιστωθεί, για απώλειες ή ζημίες δεν δύναται να υπερβεί το ύψος της τυχόν καταβληθείσας από το χρήστη αμοιβής για την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

 1. Δηλώσεις Χρήστη:

11.1. Κάθε χρήστης της Ιστοσελίδας δηλώνει υπευθύνως ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Συμφωνίας και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με αυτήν (Συμφωνία).

11.2. Δηλώνει ρητώς ότι είναι οικονομικά υπεύθυνος για τη χρήση της Ιστοσελίδας από τον ίδιο (καθώς και για τη χρήση του Λογαριασμού του από άλλους, είτε είναι εξουσιοδοτημένοι είτε δεν είναι, συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρήσης από τους ανηλίκους που ζουν μαζί του) και ότι θα συμμορφώνεται με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στην Συμφωνία.

 1. Γενικοί όροι :

12.1. Η Συμφωνία, καθώς και κάθε τροποποίησή της, διέπεται και ερμηνεύεται με βάση το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

12.2. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

12.3. Το παρόν αποτελεί τη συνολική Συμφωνία μεταξύ της ΦΙΛΗΣGlass® και του χρήστη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας αν δεν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.

12.4. Η εκ μέρους της ΦΙΛΗΣGlass® μη επιμονή στην εκτέλεση των παραγραφών, όρων, προϋποθέσεων ή διατάξεων της Συμφωνίας δεν μπορεί και δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτά ούτε ως παραίτηση από μελλοντική υλοποίηση τους.

12.5. Απαγορεύεται ρητώς η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ της παρούσας Συμφωνίας. Η ΦΙΛΗΣGlass® μπορεί να υποκατασταθεί στα εκ του παρόντος δικαιώματα και υποχρεώσεις της, από οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.

12.6. Τόσο η ΦΙΛΗΣGlass® όσο και ο χρήστης δύνανται να επικοινωνούν μεταξύ τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία,  ενώ ο χρήστης δύναται να αποστείλει και ταχυδρομική επιστολή στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

ΦΙΛΗΣ GLASS Α.Ε.

Υπόψιν : κας Λαζόγλου Αγγελικής

Σερρών 83

104 41 Αθήνα

Τ.: 212 22 28 034

F.: 210 95 30 087

ΑΦΜ: 997622242 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 137253201000

12.7. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους οι όροι χρήσης και πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων του διαδικτυακού τόπου της ΦΙΛΗΣGlass®, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται στο σύνολό τους ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εκφρασμένη ή νοούμενη αντίρρηση, εσφαλμένη εκτίμηση, περιορισμό ή άρνηση.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγονται, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου www.filisglass.com. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το www.filisglass.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του www.filisglass.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του www.filisglass.com.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.filisglass.com δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.filisglass.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 1. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΦΙΛΗΣGlass®, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας και των μεμονωμένων εφαρμογών, συλλέγει προσωπικά δεδομένα του χρήστη, στον βαθμό που ο χρήστης προχωρά στη μεταβίβαση τέτοιων δεδομένων  (π.χ. μέσω του εντύπου «Επιθυμητό Ραντεβού» ή μέσω της διαδικτυακής αίτησης επικοινωνίας, π.χ. προς την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΦΙΛΗΣGlass®). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα  χρησιμοποιούνται από την ΦΙΛΗΣGlass® π.χ. για απάντηση αιτημάτων, για επαφή με τον πελάτη ή την παροχή υπηρεσιών. Η ΦΙΛΗΣGlass® συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας, μόνο για τους αναφερόμενους σκοπούς.

Η ΦΙΛΗΣGlass® μπορεί να ζητήσει προσωπικά δεδομένα του πελάτη, αν ο πελάτης έρθει σε επαφή μέσω της ιστοσελίδας με την Εξυπηρέτηση Πελατών της ΦΙΛΗΣGlass® και διαβιβάσει κατά την επικοινωνία προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στα πλαίσια της Εξυπηρέτησης Πελατών αποθηκεύονται στην ΦΙΛΗΣGlass® και χρησιμοποιούνται ενδεικτικά

α. για την επεξεργασία του αιτήματος του πελάτη

β. για την επικοινωνία με τον πελάτη

γ. για την παροχή των υπηρεσιών

δ. την ενημέρωση τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών και προϊόντων.

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.filisglass.com ο χρήστης και διαγράφονται μετά την 20ετία μετά από την λήξη της συναλλακτικής του σχέσης με το www.filisglass.com ή άμεσα κατόπιν έγγραφης απαίτησης του χρήστη.

 

 1. ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το www.filisglass.comείναι τα ακόλουθα :

α. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) του www.filisglass.com ζητείται μόνο το ονοματεπώνυμο και το e-mail του επισκέπτη/χρήστη.

Το www.filisglass.com δύναται να τηρεί αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού, εμπορικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα ενημερωτικά δελτία (Newsletters) εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητώς ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

β. Στατιστική παρακολούθηση

Η ΦΙΛΗΣGlass® δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία που χορηγούνται από τον επισκέπτη/χρήστη και αφορούν ενδεικτικά σε τύπο οχήματος, μοντέλο οχήματος, στοιχεία πινακίδας κυκλοφορίας για στατιστικούς λόγους και μελέτες που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα οποία δεν χορηγούνται σε τρίτα πρόσωπα εκτός της ΦΙΛΗΣGlass®.

 

 1. ΔΙΟΡΘΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.filisglass.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, είτε επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του www.filisglass.com είτε στέλνοντας αίτημα γραπτώς στην ΦΙΛΗΣGlass® ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@filisglass.com ή με επιστολή στην κατωτέρω διεύθυνση:

ΦΙΛΗΣ GLASS A.E.

Υπόψιν : κας Λαζόγλου Αγγελικής

Σερρών 83

104 41 Αθήνα

Τ.: 212 22 28 034

F.: 210 95 30 087

ΑΦΜ: 997622242 – ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 137253201000

 

 1. ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το www.filisglass.com έχει δικαίωμα να διαβιβάσει δεδομένα πελατών σε τρίτους, με τους οποίους συνεργάζεται κατά την επεξεργασία των δεδομένων και την εξυπηρέτηση πελατών, στις εξής περιπτώσεις: :

– όταν ο πελάτης έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση, την οποία μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή,

– όταν έχει εκδοθεί εκτελεστή και οριστική δικαστική ή διοικητική εντολή για άνοιγμα ή/ και διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους,

– όταν το www.filisglass.com® έχει νομική υποχρέωση να προβεί σε άνοιγμα ή/ και διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους ακόμη και χωρίς τέτοια εντολή,

– όταν το άνοιγμα ή/ και διαβίβαση είναι απαραίτητα για να αποτραπεί με νόμιμο τρόπο κατάχρηση της ιστοσελίδας ή μεμονωμένων εφαρμογών –ειδικά η παραβίαση των όρων χρήσης.

 

 1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο www.filisglass.com προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι’ αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Επιχείρησης – Τηλέφωνο – E-mail – URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας).

Το www.filisglass.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

 1. COOKIES

Τα cookies αποτελούν τεχνικές πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στο www.filisglass.com να προσαρμόζει την ιστοσελίδα στις ανάγκες του επισκέπτη, συλλέγοντας στατιστικά στοιχεία για τη συμπεριφορά του. Η διαδικασία αυτή δεν συνεπάγεται ωστόσο αποθήκευση ή χρήση προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν π.χ. τις σελίδες που επιλέγονται για προβολή ή το χρονικό διάστημα προβολής μιας σελίδας. Η ΦΙΛΗΣGlass® (εφεξής η Εταιρεία) δεν χρησιμοποιεί cookies για συλλογή στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις σε άλλες ιστοσελίδες, ούτε για συλλογή προσωπικών, εντοπίσιμων πληροφοριών για τους χρήστες, πέρα από όσα μεταβιβάζει ο χρήστης ενεργά κατά τη χρήση.

Οι διαδικτυακές ιστοσελίδες της Εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικές εικόνες που είναι γνωστές ως web beacons ή/και single-pixel gif, βάσει των οποίων η Εταιρεία μπορεί να μετράει τον αριθμό των χρηστών που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες. Ενδέχεται η Εταιρεία να συμπεριλάβει web beacons στα διαφημιστικά του μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και τα ενημερωτικά του δελτία, ώστε να γνωρίζει εάν τα μηνύματα έχουν ανοιχθεί και εάν έχουν πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με αυτά.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Το www.filisglass.com μπορεί να αξιοποιεί – επεξεργάζεται τα στοιχεία που συλλέγονται κατά τις συναλλαγές των χρηστών προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο χρήστης/ μέλος των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές. Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους εκτός των ρητά αναφερόμενων στην παρούσα σύμβαση εξαιρέσεων.

 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Η Πιστωτική Κάρτα που ο επισκέπτης/χρήστης θα χρησιμοποιήσει για την εξόφληση υπηρεσιών του www.filisglass.com χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή εκτός κι αν ο επισκέπτης/χρήστης έχει επιλέξει την αυτόματη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κάθε φορά που ανανεώνεται η υπηρεσία στην οποία συμμετέχει. To www.filisglass.com δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.

 

 1. «ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES

Το www.filisglass.com περιλαμβάνει links («δεσμούς») προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.filisglass.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

 

 1. IP ADDRESSES

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο www.filisglass.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 1. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Εταιρεία, που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.filisglass.com, διαθέτει ηλεκτρονικά συστήματα και εργαλεία που επιτρέπουν την εγγραφή και φύλαξη πληροφοριών με ασφάλεια. Ο χρήστης έχει την πλήρη ευθύνη για την διαφύλαξη του κωδικού ασφαλείας που θα επιλέξει κατά τη διαδικασία εγγραφής, ο οποίος αφορά προσωπικά τον ίδιο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθεί, να μεταπωληθεί, να μεταβιβαστεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτους.

Ως εκ τούτου, ο χρήστης αποδέχεται την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες ή ενέργειες πραγματοποιηθούν μέσω του λογαριασμού του, είτε από τον ίδιο ή από τρίτους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης αντιληφθεί την χρήση του λογαριασμού του από τρίτους θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως την Εταιρεία. Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε ανάγκη απενεργοποίησης των κωδικών πρόσβασης.

Ο χρήστης εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να ελέγχει, να διαχειρίζεται, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες στα πλαίσια λειτουργίας της Ιστοσελίδας για λογαριασμό του.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΦΙΛΗΣGlass® έχει δικαίωμα να αποπροσωποποιήσει ή να παραλλάξει τα δεδομένα που συλλέγει από πελάτες και να καταρτίσει στατιστικές και συγκρίσιμες αξιολογήσεις από τα δεδομένα αυτά που έχει επεξεργαστεί.

Επίσης, η ΦΙΛΗΣGlass® έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα αποπροσωποποιημένα ή παραλλαγμένα δεδομένα για δικούς της σκοπούς και να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.

Σε σχέση με ορισμένες συναλλαγές, η ΦΙΛΗΣGlass® ενδέχεται να κοινοποιήσει ορισμένα ή όλα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, καθώς και σε εταιρίες μεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην εκτέλεση της παραγγελίας.

 

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας www.filisglass.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή μεταβολή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε συνδυασμό με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.filisglass.com αποτελούν τη συνολική συμφωνία (σύμβαση) μεταξύ www.filisglass.com και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών, δηλαδή των ως άνω όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων και των όρων χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της ρηθείσας σύμβασης μεταξύ του www.filisglass.com και του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού της τόπου, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Οι τροποποιήσεις των ως άνω όρων δεν επιτρέπεται να αποδειχθούν με οιοδήποτε άλλο μέσο, αποκλειομένου ακόμη και του όρκου.

Η εκ μέρους της Εταιρείας μη άσκηση, η μερική άσκηση ή η μη έγκαιρη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, είτε μια φορά είτε κατ’ επανάληψη, καθώς και η χορήγηση χαριστικής προθεσμίας ή η εκ μέρους της ανοχή παράβασης οιουδήποτε όρου του παρόντος ή του νόμου, δεν αποτελεί και δεν θα ερμηνεύεται, σε καμία περίπτωση, ως παραίτηση ή αποδυνάμωση οιουδήποτε δικαιώματος της ούτε θα θεωρείται ότι περιορίζει ή εμποδίζει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, την άσκηση των δικαιωμάτων της. Η παραίτηση της Εταιρείας από οιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων της, που προκύπτει από την παρούσα ή τον νόμο, μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.filisglass.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

Σε κάθε περίπτωση το www.filisglass.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.filisglass.com.

Οι παρόντες όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας www.filisglass.com διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται με βάση το δίκαιο αυτό.

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν ήθελε προκύψει περί την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας www.filisglass.com καθώς και εν γένει περί οιουδήποτε ζητήματος σχετικά με τους όρους αυτούς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα) τα οποία θα εφαρμόσουν το Ελληνικό Δίκαιο.

Top